IncNet.org.ua IncNet.org.ua

СЛОВНИК ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ

СЛОВНИК ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ
ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА – це система освітніх послуг, що ґрунтується на принципі забезпечення основного права дітей на освіту та права здобувати її за місцем проживання, що передбачає навчання дитини з особливими освітніми потребами в умовах загальноосвітнього закладу.
ОСОБА З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ згідно з законом України «Про освіту» — це особа, яка потребує додаткової постійної чи тимчасової підтримки в освітньому процесі з метою забезпечення її права на освіту. В тому числі і з розладами аутистичного спектру.
ІНКЛЮЗИВНЕ ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЄ— сукупність умов, способів і засобів для спільного навчання, виховання та розвитку здобувачів освіти з урахуванням їхніх потреб і можливостей.
ОСВІТНІ ТРУДНОЩІ – це труднощі у навчанні, які впливають на процес здобуття освіти та на рівень результатів навчання дітей відповідного року навчання у відповідному закладі освіти.
РІВНІ ПІДТРИМКИ — обсяг тимчасової або постійної підтримки учнів в освітньому процесі відповідно до їх особливих освітніх потреб, що надається в закладі освіти;
З 1 січня 2022 року виділяють V рівнів підтримки дітей з ООП (І — для поодиноких, незначних труднощів, ІІ — труднощів легкого ступеня проявів, ІІІ — труднощів помірного ступеня проявів, ІV- труднощів тяжкого ступеня проявів, V- труднощі найтяжчого ступеня проявів).
АДАПТАЦІЯ ЗМІСТУ НАВЧАЛЬНОГО ПРЕДМЕТА (ІНТЕГОРВАНОГО КУРСУ) (далі — адаптація) — зміна методів і способів навчання, рівня складності завдань з урахуванням індивідуальних потреб учнів з особливими освітніми потребами (далі — учні) БЕЗ зміни загального обсягу навчального навантаження та очікуваних результатів навчання;
МОДИФІКАЦІЯ ЗМІСТУ НАВЧАЛЬНОГО ПРЕДМЕТА (ІНТЕГОРВАНОГО КУРСУ) (далі — модифікація) — зміна змісту (шляхом спрощення, виключення, об’єднання тощо) навчання з урахуванням особливих освітніх потреб учнів ІЗ зміною загального обсягу навчального навантаження та очікуваних результатів навчання;
ІНДИВІДУАЛЬНА ПРОГРАМА РОЗВИТКУ (ІПР)– документ, що забезпечує індивідуалізацію навчання особи з особливими освітніми потребами, закріплює перелік необхідних психолого- педагогічних, корекційних потреб/послуг для розвитку дитини та розробляється групою фахівців з обов’язковим залученням батьків дитини задля визначення конкретних стратегій і підходів до навчання.
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН (далі — План дошкільного навчального закладу) й ІНДИВІДУАЛЬНА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА (далі — Програма для школи) є частинами Індивідуальної програми розвитку дитини з особливими освітніми потребами, які розробляються командою психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами в закладі загальної середньої та дошкільної освіти.
ОЦІНКА ПОТРЕБИ УЧНЯ В НАДАННІ ПІДТРИМКИ (далі — оцінка) — процес визначення потреби учня в наданні йому підтримки в освітньому процесі та її рівня;
РЕСУРСНА КІМНАТА — спеціально облаштована кімната (частина кімнати), що має відповідний розподіл функціональних зон, призначена для розвитку учнів з особливими освітніми потребами, гармонізації їх психоемоційного стану та психологічного розвантаження, надання (проведення) індивідуальних та/або групових психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг (занять);
КОМАНДА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОГО СУПРОВОДУ — це особливе зібрання учасників навчального закладу, батьків та інших фахівців, створене з метою забезпечення ефективності освітнього процесу дітей з ООП, які здобувають освіту в умовах інклюзивного навчання в закладах загальної середньої освіти.
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД – це комплексна система заходів з організації освітнього процесу і розвитку дитини, передбачена Індивідуальною програмою розвитку.
ІНКЛЮЗИВНО-РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР є установою, що утворюється з метою забезпечення права осіб з особливими освітніми потребами на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти, в тому числі у закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти та інших закладах освіти, які забезпечують здобуття освіти, шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку особи та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу.
КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА — збір та інтерпретація інформації про особливості розвитку особи з метою визначення її особливих освітніх потреб та визначення її освітніх труднощів, розроблення рекомендацій щодо її індивідуальної освітньої траєкторії, модифікації чи адаптації освітньої програми (навчальних предметів), організації освітнього середовища, особливостей організації надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг.
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ПОСЛУГИ – це групові та індивідуальні заняття, направлені на розвиток дитини з особливими освітніми потребами.
КОРЕКЦІЙНО-РОЗВИТКОВІ ПОСЛУГИ – це групові та індивідуальні заняття, що спрямовані на корекцію порушень шляхом розвитку особистості дитини з особливими освітніми потребами, її пізнавальної діяльності, емоційно-вольової сфери та мовлення.
ТЬЮТОРСТВО (неофіційний термін) — це індивідуальний супровід дитини, підтримка та менторство, видима та невидима допомога учню з ООП, співпраця з батьками.
Спеціальні заклади освіти:
➖СПЕЦІАЛЬНА ШКОЛА – заклад загальної середньої освіти, що забезпечує здобуття певного рівня загальної середньої освіти особам з ООП, що зумовлені порушеннями розвитку.
➖НАВЧАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР – заклад освіти для осіб з ООП, зумовленими складними порушеннями розвитку.
АСИСТЕНТ ВЧИТЕЛЯ — це педагогічний працівник, який має вищу освіту та забезпечує включення учня з ООП до освітнього процесу; асистент вчителя працює з усім класом; входить в штат навчального закладу; та надає послуги в інклюзивному класі.
АСИСТЕНТ ДИТИНИ — це батьки, уповноважена ними особа чи соціальний робітник,
який забезпечує соціальні потреби учня з ООП та
працює ВИКЛЮЧНО з конкретним учнем з ООП; асистент дитини не являється штатним співробітником навчального закладу, здійснює свою діяльність відповідно до висновку ІРЦ та за визначенням потреб у соціальній послузі органами соціального захисту населення.
СОЦІАЛЬНА ПОСЛУГА — соціальна послуга супроводу під час інклюзивного навчання, яка передбачає комплекс заходів, спрямованих на забезпечення повної та ефективної участі отримувача соціальної послуги в освітньому процесі шляхом надання підтримки та допомоги в пересуванні, самообслуговуванні, комунікації, харчуванні, орієнтації у просторі, а також на забезпечення безпеки в приміщенні, на території закладу дошкільної освіти, закладу освіти, який забезпечує здобуття повної загальної середньої освіти, на іншій території під час екскурсій, навчальних поїздок, інших заходів, передбачених освітнім процесом.
НАВЧАЛЬНІ РОЗЛАДИ — або порушення розвитку шкільних (навчальних) навичок (по МКХ-11), які полягають в значних та постійних труднощах в оволодінні академічними навичками, та виникають внаслідок порушень в обробці когнітивної інформації та можуть включати читання, письмо, математику та інші предмети.
НАВЧАЛЬНА ПОВЕДІНКА — адекватна реакцію дитини на запропоновані їй вимоги, завдання вміння використовувати посібники, іграшки, підручники та матеріали за призначенням.